Spara tid och pengar med AMA

Alla parter i en byggprocess tjänar på en tydlig och enhetlig kommunikation. Det kostar både tid och pengar att rätta till fel och missförstånd i efterhand. Därför finns AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) som fungerar som branschens eget referensverk med beskrivningar av beprövade lösningar för konstruktioner och materialval. AMA kan användas i hela byggprocessen från planering och projektering ända fram till slutbesiktning.

EGA är samarbetspartner med Svensk Byggtjänst som ger ut AMA.
EGA erbjuder ett brett utbud av AMA-utbildningar med mycket erfarna och kunniga kursledare. AMA-dokumenten revideras numera med tre års intervaller och nyligen har AMA Anläggning 10 och MER Anläggning 10 publicerats.


Hitta rätt utbildning för dig och dina medarbetare i vår AMA-Guide.
Klicka här för att läsa mer


Bergschakt

I samarbete med BergsprängningsEntreprenörernas Förening, BEF, har tabeller under CBC BERGSCHAKT ändrats i vissa avseenden. Så har till exempel tabell CBC/2 Bergschaktningstoleranser och teoretisk skadezons utbredning för öppen sprängning gjorts om till de två tabellerna CBC/1 Bergschaktningsklasser och teoretisk bergkonturs utbredning för öppen sprängning (mått a) och CBC/2 Bergschaktningsklasser och teoretisk skadezons utbredning för öppen sprängning (mått b). Måtten ”a” och ”b” är enligt figur CBC/2 som tidigare. I samband med detta har även begreppet skonsam sprängning för bergschaktningsklass 1 utgått.

Tabellen om borrningsklasser i AMA Anläggning 07 har även utgått.
Beträffande avtäckning av berg har rådtext angående åberopanden av avtäckningsklass I skärpts till att ”… alltid väljas då bergytan ligger inom detaljplanelagt område …”.


Grönytor

Avsnittet har utvecklats avseende växtjordar, bland annat med två alternativ på skelettjord.

Under aktuella koder och rubriker för vegetationsytor har kompletterats med texter som syftar till att bevara kvaliteter på tillvarataget material, utförande av växtbäddar och växters krav på luft, vatten och näring.

Tabeller med siktkurvor som visar krav på växtjord vid normala eller torra förhållanden har tillförts. En tabell RA DCL/1 Terrassens egenskaper har skapats för att visa terrassmaterials egenskaper, åtgärder i terrass, möjlighet att använda terrassen i växtbädd och i så fall vilken typ av växtbädd samt val av påförd jord.


Trafikverkets texter

Beträffande Trafikverkets utförandekrav så har de beaktats avseende främst vägar kategori A, broar, tunnlar och järnväg.

I möjligaste mån har texter baserats på senaste utgåvor av kravdokument från före detta Vägverket och Banverket. Avsnitten om beläggningar och räcken har genomgått viss uppdatering.


Uppdateringar inom va-området

Några figurer avseende placering av geotextil i ledningsgrav har tillkommit.
Viss bearbetning har gjorts avseende tryckta och borrade ledningar.
Samordning har skett med Svensk Fjärrvärme angående läggning av och krav på fjärrvärmerör.

Viss omstrukturering har gjorts avseende betongrörsavsnittet.

Viss skärpning avseende svetsning av PE-rör har införts.

När det gäller korrosionsskyddsbehandling så har en viss bearbetning gjorts av kodstrukturen


Nya mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Förändringar har skett när det gäller Allmänna kostnader, tidigare benämnt Gemensamma bestämmelser, bl a ingår inte hjälparbeten i allmänna kostnader längre.

Tillämpningsanvisningarna är utformade som generella anvisningar för att kunna användas även för t ex entreprenader anpassade till AMA EL, med ett specialavsnitt inriktat på anläggning.

I Tillämpningsanvisningarna har det lagts in vägledande kommentarer på motsvarande sätt som i AB, dessa kommentarer är anläggningsorienterade.
Bland nyheterna i mät- och ersättningsreglerna kan följande uppmärksammas:

- minskad omfattning av allmänna kostnader

- mät- och ersättningsregler för byggnadsverk har införts, t ex för bro och tillfällig väg

- stubbrytning regleras alltid särskilt

- vissa ändringar och kompletteringar har genomförts avseende spont, pålning, rivning av beläggning och sprutbetong

- några nya mätregler har tillkommit.

MER Anläggning 10 omfattar precis som tidigare såväl mät- och ersättningsregler som en mall till mängdförteckning.Ytterligare lästips

Nyheter och tendenser i AMA anläggning 10 av Per Vestman

Nu är nya AMA anläggning 10 klar! pressmeddelande från svensk byggtjänst